مالیات

از Europa Universalis 4 Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این صفحه نسخهٔ ترجمه‌شدهٔ صفحهٔ Tax است و ترجمهٔ آن ٪۹۶ کامل شده‌است.
برای دیدن مالیات جنگی به مالیات جنگی مراجعه شود.
مالیات شهر ها در سال ۱۴۴۴.

مالیات گیری یکی از ۳ منبع اصلی درامد همراه با تولید و تجارت است. هر شهر دارای یکمالیات پایه (Base Tax) و یک کیفیت مالیات گیری (Tax Efficiency) است. مقدار سالیانه ی مالیات استانی به این صورت محاسبه میشود (کیفیت مالیات گیری)×(مالیات پایه+مالیات محلی) و البته سطح خود مختاری هر استان نیز تاثیر زیادی در این مقدار می گزارد.


Tax income.png در آمد مالیات شهری

فرمول محاسبه مالیات شهری به شرح زیر است\[\text{provincial tax income} = \frac{\text{base tax}+\text{local tax income}}{12} \cdot \text{tax income efficiency} \cdot (1 - \text{local autonomy})\]

کیفیت درآمد مالیاتی شامل عواملی همچون ساختمان ها، کاستی های ناشی از داشتن فرهنگ نامطلوب و همچنین عوامل ملی موثر بر مالیات همچون داشتن مشاوری با حرفه ی خزانه داری Advisor Treasurer.png است. تاثیر عامل خود مختاری Local autonomy.png نیز بصورت نسبی اعمال می شود به طوری که اگر خود مختاری یک استان 100% باشد, درصد مالیات 0% خواهد بود. خود مختاری در استان هایی که توسط روحانیت یا ذمی ها اداره میشوند تاثیری نخواهند داشت.


درآمد مالیت پایه و مالیات محلی

مالیات پایه Tax Base Icon.png یکی از سه سطح تعیین کننده توسعه ی Development.png یک استان است و نشانگری نمادین از وسعت و ثروت جمعیت هر استان است. بازیکنان میتوانند با خرج کردن قدرت اداری Administrative power.png (یکی از ۳ قدرت رهبری) سطح مالیات پایه را افزایش دهند،برخی از رویداد ها و تصمیمات نیز میتوانند بر این سطح تاثیر گذار باشد.

در ضمن،هر ۱ واحد از سطح مالیات پایه فواید زیر را به همراه دارد:

Regiment recruit speed.png −1% مقدار زمان سربازگیری

درآمد مالیات محلی نیز مقدار ثابتی است که بر درآمد مالیات پایه اضاف میشود، در حال حاضر خانه ی بلند Native longhouse.png (درامد مالیات +1 Tax income.png) تنها منبع این مالیات است.


کیفیت مالیات گیری

این مقدار نسبی است،برای مثال، برای یک شهر که در یک جمهوری اولیگارشی است (که این +5% میدهد) کور شده است (که این +25% و +75% میدهد) اما تحت محاصره دریایی Combat blockade.png است (−75%)،کیفیت مالیات گیری کل 30% خواهد شد.


عوامل محلی

این لیست عواملی است که در مواردی خاص بر مالیات شهری تاثیر میگزارد.

عوامل جمع شونده
Local tax modifier.png عوامل جمع شونده
+75% Core Icon.png کور (Core) بودن
+60% Latin cathedral.png کلیسای جامع،جایگزین معبد
+50%
 • Native irrigation.png ساختمان آبیاری بومیان امریکا
 • Dhimmi.png کنترل شدن توسط ذمی (Dhimmi) های با وفاداری ۴۰تا۵۹
+40% Latin temple.png ساختمان معبد
+33% Dhimmi.png کنترل شده توسط ذمی های با وفاداری ۶۰تا۱۰۰
+25% شهر بودن
+10%
 • Parliament.png داشتن کرسی در پارلمان
 • Clergy.pngکنترل شده توسط روحانیت با وفاداری ۶۰تا۱۰۰
+2% سطح کلونی (حداکثر 20% که در زمان تکمیل کلونی و ایجاد شهر 25% می شود)
−10% Tolerance heretic.png نا بردباری دینی(به ازای هر واحد منفی)
−15% Max promoted cultures.png فرهنگ قبول نشده در گروه فرهنگی یکسان
−23% Max promoted cultures.png فرهنگ قبول نشده در یک Republic
−25% Looting speed.png غارت شده(در ۱۰۰٪)
−33%
 • Max promoted cultures.png فرهنگ قبول نشده
−50%
−75% Combat blockade.png محاصره دریایی
عوامل ضرب شونده
Local tax modifier.png عوامل ضرب شونده
0% Local autonomy.png خود مختاری (100%) در:
 • Clergy.png شهر های تحت کنترل روحانیون
 • Dhimmi.png شهر های تحت کنترل ذبی ها
−100% Local autonomy.png خود مختاری (100%)


عوامل ملی

این لیست عواملی است که بر مالیات شهر ها در سطح ملی و بر کل شهر های هر کشور به طور یکسان تاثیر میگزارد.

National tax modifier.png عوامل
+50%
+25%
+20%
 • مسلمان با Legalism اصول گرایی (در +100%)
 • Clergy.png روحانیت وفادار (به نسبت نفوذ)
+10%
 • کروسید
 • Government republic.png جمهوری امبروسی
 • Advisor Treasurer.png داشتن خزانه دار
 • Protestantism دین پروتستانت
 • Hinduism دین هندو با Hindu Deity Surya سوریا به عنوان خدا
 • Norse.png دین نورس Freya.png با فریا به عنوان خدا
 • Tengri دین تنگری Mahayana.png با مذهب همگام ماهایانا
 • Parliament.png لایحه Increase Taxes در پارلمان
 • رهبر دارای شخصیت National tax modifier.png 'میداس تاچد'
+5%
 • Icon stability.png (به ازای هر سطح مثبت)
 • Government monarchy.png سلطنت مدیریتی
 • Government monarchy.png اقطاع
 • Government republic.png جمهوری اولیگارشی
−5% Traders حزب تاجرین در جمهوری تجاری
−10%
 • Clergy.png روحانیون نافرمان (بسته به نفوذ)
−25%
 • بودن در بحبوحه Aristocratic Coup.png حران کودتای اشراف
 • Devotion.png دوشن (در 0%)

ایده ها و سیاست ها

National tax modifier.png Traditions Ideas Bonuses Policies
+20%
 • Papal idea 2: Papal Investiture and Tithes
+15%
 • Granadan traditions
 • Ashikaga idea 6: The bakufu Chokkatsuchi
 • Italian (cU) idea 5: Italian Tax Reform
 • Québécois idea 2: The Seigneurial System
 • Thomondian idea 3: Enforce Cios Dubh
 • Diplomatic-Economic: The Dissolution Act
+10%
 • Ayyubid traditions
 • Bremish traditions
 • Burmese traditions
 • Chiba traditions
 • Chimu traditions
 • Chosokabe tradition
 • Clevian traditions
 • Finnish traditions
 • Garjati traditions
 • Guarani traditions
 • Hamburger traditions
 • Hessian traditions
 • Kangra traditions
 • Khmer traditions
 • K'iche traditions
 • Laotian traditions
 • Leonese traditions
 • Nubian traditions
 • Otomo traditions
 • Palatine traditions
 • Tirhuti traditions
 • Utrecht traditions
 • Economic idea 1: Bureaucracy
 • Andean idea 1: Talking Knots
 • Armenian idea 4: Melikdom Organization
 • Ashanti idea 6: Osei Kwadwo's Reforms
 • Assamese idea 6: Land Survey
 • Ayutthayan idea 1: White Elephant
 • Aztec idea 5: Imperial Tribute
 • Baluch idea 6: Chiefs and Landlords
 • Bavarian idea 5: Become Brewmaster General
 • Bengal Sultanate idea 6: Begin the Minting of Rupees
 • Bengali idea 6: Opium Fields of Bengal
 • Beninese idea 3: Appointment of the Onotueyevbo
 • Brazilian idea 1: Governorate General
 • Butua idea 4: Hierarchical Tax Organization
 • Byzantine idea 3: Start Administrative Reform
 • Caspian idea 5: Unite the states of Tabarestan
 • Client State idea 2: Foreign Sheriffs
 • Croatian idea 3: Granary of Croatia
 • Dali idea 3: Confucian Influences
 • Danish idea 3: Found the Rentekammer
 • Danziger idea 7: Lutheran Change
 • Divine idea 7: Render unto Caesar
 • French idea 3: Estates General
 • Galician idea 1: The Way of St. James
 • Genoese idea 5: Overhaul the Bureaucracy
 • Gond idea 7: Formalize Relations with the Chiefs
 • Great Ming idea 6: Bring in the Head Tax
 • Hejazi idea 5: Cradle of Gold
 • Holstein idea 5: Reunification of the Holsteiner Lands
 • Hungarian idea 4: Reformed Coinage
 • Imerina idea 5: Reform the Andriana
 • Incan idea 3: Quipu
 • Indian Sultanate idea 3: Comprehensive Land Survey
 • Interlacustrine idea 7: Development of Clientship
 • Ionian idea 3: Settling the Islands
 • Kievan idea 7: One To Rule Them All
 • Kitabatake idea 1: Unification of Ise
 • Kongo idea 1: Kongolese Tax Exchange
 • Korean idea 7: Economic reform
 • Krakowian idea 3: City Rights
 • Kutai idea 6: Consolidation of Kutai
 • Lan Na idea 3: Waters of the Naga
 • Lithuanian idea 3: Magdeburg Laws
 • Lunda idea 3: Establish the Tukwata
 • Malagasy idea 7: Permanent Taxation System
 • Maravi idea 6: Chimanga Ndi Moyo
 • Mayan idea 5: Kuchkabal
 • Meath idea 5: The Cess
 • Medri Bahri idea 4: Strengthen Central Rule
 • Mindanao idea 2: Unite the Datus
 • Montenegrin idea 6: Tax Reform
 • Mughal idea 5: Zabt System
 • Muiscan idea 5: Emeralds Barter
 • Muscovite idea 1: Gatherers of Tribute
 • Mutapan idea 5: Elected Administrators
 • Nanbu idea 5: Centralization Reform
 • Nizhny Novgorod idea 3: Issue Land Reforms
 • Orissan idea 3: Parikshas
 • Ormond idea 3: The Wool Earl
 • Ottoman idea 5: The Law code of Suleiman
 • Persian idea 7: Increase the Crown Lands
 • Prussian idea 1: Found the Kammergericht
 • Qara Qoyunlu 7: Irrigation and Public Works
 • Ragusan idea 7: Palace of the Rector
 • Roman idea 6: Imperial Bureaucracy
 • Romanian idea 7: Phanariote Taxes
 • Sami idea 2: Protection of Reindeer Herds
 • Satake idea 2: Dual Administration
 • Saxon idea 6: The Principal Line
 • Scottish idea 5: Tighten up Royal Revenue
 • Sinhalese idea 1: Gabadagam
 • South Indian idea 2: Water Tanks and Canals
 • Sulawesi idea 4: Unification of Sulawesi
 • Telugu idea 3: Kakatiya Legacy
 • Theodorian idea 6: Turms
 • Toki idea 5: Peculation of Estates
 • Transylvanian idea 4: Decree of Torda
 • Tripuran idea 2: Adaptive Administration
 • Wurzburgian idea 5: Cassation of Monasteries
 • Yarkandi idea 2: Altishahr
 • Yi idea 4: Yi Solar Calendar
 • Zambezi idea 7: Loyal Representatives
 • Creek ambition
 • Caucasian ambition
 • French ducal ambition
 • Frisian ambition
 • Lorraine ambition
 • National ambition
 • Savoyard ambition
 • Shimazu ambition
 • Silesian ambition
 • Aristocratic-Economic: The Court of Wards and Liveries
 • Administrative-Plutocratic: The Land Inheritance Act
 • Humanist-Maritime: The Citrus Statute
 • Plutocratic-Economic: Formalized Scales, Weights and Measures
+5%
 • National idea 2: Tax Reform

پاداش حاصل از رویداد های مختلف،تصمیمات و ماموریت ها نیز میتواند هم بر کیفیت مالیات گیری محلی و هم ملی تاثیر بگزارد


درآمد مالیات ملی

در آمد مالیات ملی نوع ویژه از درآمد مالیات است که ربطی به هیچ استانی ندارد و در آخر محاسبات مالیت کلی بعد از اعمال تاثیر کیفیت مالیات گیری،بر مالیات اضاف می شود پس حتی گیرنده های ملی نیز بر آن بی تاثیرند.

این درآمد برخلاف دیگر درآمد ها معمولا به عنوان یک ارزش سالانه در رویداد ها تعریف می شود،پس اگر یک رویداد بر درآمد ملی اضاف کند،در آمد حقیقی ماهانه اینطور محسابه میشود که ارزش درآمد ملی تقسیم بر ۱۲ میشود و بر هر ماه اضاف میشود.

Tax income.png عوامل
 • +20
 • +1.66 ماهانه
امپراطور مقدس روم بعد از تصویب Enact Gemeiner Pfennig
 • +12
 • +1 ماهانه
مقدار پایه و اولیه برای تمامی ملل
 • −6
 • −0.5 ماهانه
کشور خراجگزار
 • +3
 • +0.25 ماهانه
شهر آزاد
 • +2
 • +0.16 ماهانه
مزایای حاصل از شهر های ازاد برای امپراطور HRE

رویداد های مختلف مانند رویداد جستجو برای هفت شهر میتواند اضافاتی به درآمد ملی بدهد

Province mechanics